top of page

Elnet xp בקר למשאבות ניקוז וביוב

elnet-xp-controller.png

בקר החלפה אוטומטי משמש לתפעול משאבות ניקוז וביוב נמצא כיום כמעט בכל מבנה ציבור , הבקר משמש לבקרה אוטומטית של מפלס מי גשם או מי ביוב לרבות החלפה אוטומטית בין שתי משאבות בכל הפעלה על מנת לאזן את שעות העבודה והכנסת משאבה בלתי תורנית לתגבור בעת הצורך .

מערכות אלו אנו נמצא במפעלים , מלונות , בתי חולים , אוניברסיטאות מבני משרדים וכל מבנה ציבורי אחר שם נדרשת מערכת אמינה לתפעול משאבות לניקוז מי גשם או מי ביוב.

תכונות עיקרית

 • תפעול ידידותי בשפה העברית באמצעות מסך גרפי צבעוני.

 • רישום ותצוגת תיעוד בזמן של עד 1000 התראות ואירועים.

 • הפעלת משאבה בלתי תורנית לתגבור במפלס גבוה.

 • החלפה אוטומטית על מנת לאזן את שעות העבודה.

 • מניעת הפעלות סרק הנובעות מריטוט מצופים.

 • שינוי השהיות תפעול בצורה קלה ופשוטה.

 • תקשורת לבקרת מבנה Rs485 Modbus ( אופציה TCP/IP ).

 • ריענון משאבות קצר לאחר השבתת מערכת ממושכת.

 • הפעלת משאבות במצבים של תקלת אל-חוזר או תקלת מצוף.

 • אלגוריתם לפתרון בעיות במצבים חריגים של אל חוזר.

 • פיקוד להפעלת צופר בתקלה.

 • הפסקת פעולת צופר תקלה אחרי פרק זמן ניתן לשינוי.

 • תוכנת בדיקת חיווט כולל רישום בדו"ח אירועים שהחיווט נבדק.

 • שתי יציאות מגע יבש 150ma לתקלה כללית ותקלת גלישה.

bottom of page